Retningslinjer for søknad om prosjektgave

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus skal videreføre sparebanktradisjoner som er nedarvet gjennom generasjoner. Stiftelsen er satt til å forvalte en stor arv med betydelig kapital, og vil benytte avkastning på denne kapitalen til allmennyttige gaveformål i lokalsamfunnet. Under kan du sjekke om ditt prosjekt er kvalifisert til å søke om støtte fra stiftelsen.

Les dette før du søker:

Trykk på spørsmål for å utvide.

 • Er prosjektet/tiltaket hjemmehørende i stiftelsens dekningsområde?
 • SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har i sine vedtekter nedfelt følgende: «Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Rygge-Vaaler Sparebank». Dersom ditt lag/forening er hjemmehørende i en av følgende områder/kommuner kan du søke om gave:
  • Akershus syd: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås
  • Fredrikstad/Hvaler: Fredrikstad og Hvaler
  • Indre: Aurskog Høland, Indre Østfold, Marker og Skiptvet
  • Mosseregionen: Moss, Råde og Våler.
 • Søker du på vegne av en ikke-kommersiell virksomhet?
 • Stiftelsen gir bare gaver til ikke-kommersiell virksomhet, og enkeltpersoner kan ikke søke om støtte. Stiftelsen gir heller ikke gaver til politiske organisasjoner, religiøse formål eller ren veldedighet. For å være berettiget til å søke støtte, må ditt lag, forening eller organisasjon oppfylle følgende kriterier:
  • Virksomheten må ha et samfunnsnyttig formål eller utøve breddeaktivitet mot allmenheten
  • Alle søkere må være registrert i Enhetsregisteret med eget organisasjonsnummer
  • Lag og foreninger må i tillegg være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund
  • Andre typer organisasjoner som søker støtte, må ha en ikke-kommersiell formålsparagraf (f.eks. ideelt aksjeselskap eller kollektiv)
  • Offentlige virksomheter kan søke støtte til formål utenfor kjernevirksomheten (lovpålagte oppgaver).
 • Vil prioriterte målgrupper nyte godt av prosjektet/tiltaket?
 • Stiftelsen prioriterer tildeling til allmennyttige formål som kommer brede grupper til gode, og/eller prosjekter og tiltak som tilgodeser prioriterte målgrupper:
  • Barn og unge generelt
  • Risikoutsatt barn og ungdom
  • Rusavhengige og personer med psykiske helseutfordringer
  • Funksjonshemmede
 • Er prosjektet/tiltaket innenfor de formålskategorier som støttes?
 • Stiftelsen gir gaver til mange ulike formål, og under tildelinger finner du en fullstendig oversikt over hvilke prosjekter vi har støttet, og som i all hovedsak faller inn under en av følgende kategorier:
  • Kunst og kultur
  • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Humanitære tiltak og helseformål
  • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak
  • Kompetanse, utdanning, forskning
  • Klima og miljø, naturvern
  • Næringsutvikling
  • Annet
 • Har prosjektet varig verdi?
 • Stiftelsen prioriterer støtte til prosjekter og tiltak som har følgende egenskaper:
  • Utviklingsorientert tiltak og gir varig verdi (ikke drift)
  • Aktivitetsskapende tiltak som utløser egeninnsats og dugnadsånd
  • Tidlig innsats og forebygging
  • Bidrar til livsmestring, samfunnsdeltakelse og motvirker utenforskap
  • Fremmer integrering og positive relasjoner mellom ulike grupper og generasjoner
  • Tilrettelegger for innovasjon, entreprenørskap og nyskapning av arbeidsplasser.
 • Behandling, tildeling og oppfølging av søknader
 • Styret i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus legger følgende til grunn for behandling og tildeling av søknader:
  • Styret behandler bare søknader som er registrert i stiftelsens elektroniske søknadsportal. Søknader pr. epost eller brev vil bli avvist uten behandling
  • Stiftelsen har to tildelingsrunder i året, med søknadsfrist hhv. ca. 15. april og ca. 15 oktober
  • Ved tildelinger på kr. 250 000 eller mer kreves revidert og godkjent regnskap
  • For alle prosjekter som får tildelt gave skal det utarbeides en sluttrapport som dokumenterer at gaven er benyttet til det formålet det ble søkt om
  • Styret gir ingen begrunnelse for sine vedtak, hverken tildelinger eller avslag
  • Alle tildelinger offentligjøres, mens avslåtte søknader behandles fortrolig
  • Stiftelsen oppfordrer til synliggjøring av gaver i sosiale medier eller på annen måte, og stiftelsen deltar gjerne på et egnet arrangement for markering av tildelte gaver
  • Styret kan også på eget initiativ identifisere prosjekter og tildele gavemidler.
 • Søker du om støtte over kroner 100 000?
 • SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus samarbeider med SpareBank 1 Østfold Akershus om gavevirksomheten, velg hvor du vil søke basert på søknadsbeløp:
  Over kr. 100 000: SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus:

  https://stiftelseansokan.seb.se/no/s1_soa

  Under kr. 100 000: SpareBank 1 Østfold Akershus:
  https://www.sparebank1.no/nb/ostfold-akershus/privat/kundeservice/bestill/sok-stotte.html