Valg av medlemmer til generalforsamlingen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus ble opprettet 1. november 2011 i forbindelse med etablering av SpareBank 1 Østfold Akershus etter fusjonen mellom Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank.  Stiftelsen ble ved opprettelsen tilført egenkapitalbevis i den fusjonerte banken, SpareBank 1 Østfold Akershus, og har en eierandel på 40 %. Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus, skal stiftelsen videreføre sparebanktradisjoner og dele ut overskudd til allmennyttige formål.  Stiftelsen skal i sin gavevirksomhet fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Rygge-Vaaler Sparebank. 

Er du kunde i SpareBank 1 Østfold Akershus, og har bostedsadresse i en av kommunene som er listet under, kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Akershus syd: Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås
Mosseregionen: Moss, Råde og Våler
Fredrikstad/Hvaler: Fredrikstad og Hvaler
Indre: Aurskog-Høland, Indre Østfold, Marker og Skiptvet

 

Medlemmer til generalforsamlingen velges av innskytere som de siste 6 måneder før denne kunngjøringen har hatt bostedsadresse i en av de foran nevnte kommuner, og samtidig har hatt innskudd i SpareBank 1 Østfold Akershus større enn 500 kroner. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Generalforsamlingen består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.   Oversikt over nåværende medlemmer og varamedlemmer finnes på vår hjemmeside www.osthusgaver.no

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. I år er 4 medlemmer og 3 varamedlemmer på valg.

 
Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling på medlemmer:

Carine Engen (Moss) Gjenvalg
Tone Hals (Moss) Gjenvalg
Leif Ombustvedt (Våler) Gjenvalg
Hege Dubec (Fredrikstad) Ny

 
Valgkomiteen fremmer følgende innstilling på varamedlemmer:

Camilla Bartnes (Frogn) Ny
Bente Sefring (Vestby) Gjenvalg
Tor-Arne Borg (Fredrikstad) Ny

 

Forslag til andre kandidater må inneholde fullt navn, adresse og fødselsdato både på kandidat og forslagstiller.  Foreslått kandidat må være forespurt og ha akseptert kandidaturet.

Valget organiseres av styret i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og gjennomføres pr.  e-post valg.  Stemmegivning med støtte til valgkomiteens innstilling eller forslag til andre kandidater sendes pr. epost til

kontakt@osthusgaver.no  innen fredag 6. mars 2020. 

 
Erling Harald Nord-Varhaug

Styreleder
SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus