Gavepolitikk

Styret i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har i 2015 oppdatert gavepolitikken, og under beskrives denne.

Stiftelsens vedtekter

SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har i sine vedtekter nedfelt følgende:

«Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp grunnfondet til tidligere Rygge-Vaaler Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østfold Akershus og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Østfold Akershus».

Visjon og verdigrunnlag

Stiftelsen har definert følgende visjon for sin virksomhet:

«Vi skal skape positivitet og bidra til utvikling lokalt»

Stiftelsens verdigrunnlag er «EIERSKAP». Stiftelsens kapital og grunnlag for gavevirksomheten er basert på forvaltning av et langsiktig eierskap i Sparebank 1 Østfold Akershus, og Stiftelsen skal legge «eierskap til lokal utvikling» til grunn for sine tildelinger og prioriteringer. EIERSKAP står for følgende verdier:

Egenart/egen identitet
Stiftelsen skal ivareta sparebanktradisjonen, og videreføre denne gjennom å utvikle egen identitet og rolle i samspill med Sparebank 1 Østfold Akershus som forsterker et positivt omdømme av begge virksomhetene.

Integritet
Stiftelsen skal kjennetegnes av integritet og skal være en aktør som opptrer ryddig, åpent og forutsigbart i alle sammenhenger med basis i vedtekter, målsettinger og etiske retningslinjer.

Engasjement
Stiftelsen skal ha et lokalt engasjement, og være en positiv bidragsyter til utvikling av de respektive lokalsamfunn som stiftelsen representerer.

Resultatfokus
Stiftelsens strategi og målsettinger skal være styrende for all virksomhet. Alle aktivitetsområder skal ha et resultatfokus som muliggjør etterprøving av måloppnåelse.

Samfunnsnyttig
Stiftelsen skal tilstrebe en samfunnsnyttig profil av gavevirksomheten. Dette innebærer at man prioriterer tildelinger til formål som møter viktige samfunnsmessige utfordringer.

Kreativitet
Stiftelsen skal stimulere til kreativitet og fremtidsrettet utvikling i sitt geografiske nedslagsfelt med særlig vekt på aktiviteter og formål rettet mot barn, ungdom og sårbare grupper.

Allmennyttig
Stiftelsen skal yte gaver til allmennyttige formål basert på nærmere definerte kriterier. Informasjon om kriterier og tildelinger skal være tilgjengelig for offentligheten.

Proaktiv
Stiftelsen skal utøve en proaktiv rolle i samarbeid med andre aktører med sikte på å bidra til positive endringer og målbare effekter.

Overordnede mål for gavevirksomheten

Videreføre sparebanktradisjonen
Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner som er nedarvet gjennom generasjoner, og som har bygget opp kapitalen i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Vi vil benytte avkastning på denne kapitalen til allmennyttige gaveformål i lokalsamfunnet.

Profilere SpareBank 1 Stiftelsen og SpareBank 1 Østfold Akershus
Selv om stiftelsen er en selvstendig virksomhet som gjør sine vurderinger og vedtak på eget grunnlag, skal vår gavevirksomhet bidra til positiv profilering av både stiftelsen og Sparebank 1 Østfold Akershus. Vi vil aktivt samarbeide med banken om prioritering av gaveformål, tildeling av gaver og profilering av gaveutdelinger. I lys av en utvidet gavevirksomhet knyttet til sosiale entreprenører og nyetableringer, vil stiftelsen etablere prosjektsamarbeid med SpareBank 1 Østfold Akershus og andre aktører.

Fordele gaver som speiler historisk oppbygging av kapital
Stiftelsen skal dekke alle områder innenfor vårt nedslagsfelt:

 • Mosseregionen (Moss, Råde og Våler)
 • Indre (Aurskog Høland, Indre Østfold, Marker og Skiptvet)
 • Fredrikstad/Hvaler (Fredrikstad og Hvaler)
 • Akershus syd (Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås)

Fordeling av gavemidler skal ta hensyn til hvor kapitalen er bygget opp. Mosseregionen er det historiske tyngdepunktet for kapitalbyggingen, og skal også motta den største andelen av gavemidler over tid.

Skape målbare resultater og effekter
Stiftelsen vil tilstrebe å følge opp både enkeltstående gavetildelinger og prosjektbaserte gaver og samarbeid på en slik måte at gavemidlene oppnår ønsket effekt som kan dokumenteres og etterprøves.

Strategisk rolle og retning

I lys av utviklingstrekk, erfaringer og stiftelsens mål, vil SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus utvikle en mer proaktiv gavevirksomhet for å møte fremtidige utfordringer og behov. Stiftelsen har i denne sammenheng definert følgende mål for utvikling av gavevirksomhetens rolle:

 • Fornye sparebanktradisjonen i lys av viktige samfunnsbehov.
 • Tilpasse gavevirksomheten til en proaktiv rolle.
 • Prioritere gaveformål hvor stiftelsen kan utgjøre en forskjell.
 • Bidra til å skape arenaer for mestring, økt livskvalitet og nyskapning.

Gavevirksomheten – tildelingsmodeller

Gavevirksomheten i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus omfatter enkeltstående tildelinger som enten er søknadsbaserte eller initiert av styret i stiftelsen, og støtte til prosjekter og initiativ innenfor sosialt entreprenørskap eller generelle tiltak for å stimulere lokalt entreprenørskap. Således kan gavevirksomheten deles inn i fire ulike områder:

 1. 1. Søknadsbaserte tildelinger.
 2. 2. Direkte tildelinger til utvalgte fokusområder.
 3. 3. Prosjekter innen sosialt entreprenørskap.
 4. 4. Støtte til kompetansetiltak, stipendier og møteplass for nyetableringer og gründere.

Mens enkeltstående tildelinger i hovedsak gis til prosjekter og tiltak med varig verdi (ikke driftsstøtte), kan gavemidler til sosialt entreprenørskap og nyetableringer gis over flere år, og kan også inkludere støtte til drift og avgrensede aktiviteter (f.eks. husleie, stipendier).

Gaveformål kan overlappe de ulike tildelingsformene, f.eks. kan en type formål motta gavemidler både fra søknadsbaserte tildelinger, utvalgte fokusområder så vel som via sosialt entreprenørskap. Samtidig vil gavepolitikken i hovedsak være innrettet mot forskjellige fokusområder, prioriteringer og mål:

 • Søknadsbaserte tildelinger vil i hovedsak være gaver til frivillige lag og foreninger med fokus på prosjekter som favner bredt og skaper varige verdier. Dette vil i stor grad tilsvare den gavevirksomheten som har vært dominerende så langt.
 • Direkte tildelinger til utvalgte områder vil prioritere sårbare grupper, særlig eldre og funksjonshemmede med formål om utvidet aktivitetstilbud og økt livskvalitet.
 • Prosjekter innen sosialt entreprenørskap vil ha fokus på forebygging, mestring og inkludering av risikoutsatt barn, ungdom og voksne med sikte på aktiv deltakelse i samfunnet.
 • Støtte til generelle kompetansetiltak, stipendier samt møteplass og infrastruktur vil ha som siktemål å stimulere lokalt entreprenørskap og nyskapning i Østfold og Follo.

Stiftelsen har som ambisjon å opprettholde en utdelingsevne på ca. 10 millioner pr. år. Gaverammen kan økes ytterligere dersom stiftelsens resultater gir grunnlag for det. Over tid bør det være en tilnærmet 50/50 fordeling mellom enkeltstående tildelinger og prosjekter innen sosialt entreprenørskap/nyskapning. Søknadsbaserte tildelinger bør utgjøre 20-40 % av den årlige gaverammen.